Princípy centier

Bezpečný priestor

Budovanie bezpečných vzťahov cez rešpektujúci a partnerský prístup a atmosféry bezpodmienečného prijatia. Všetky aktivity centra sú realizované so zreteľom na rešpektovanie vôle, ochrany dôstojnosti, súkromia a ďalších ľudských práv.

Inovácie

Centrá reflektujú na aktuálne potreby mladých ľudí pri vytváraní programov, aktivít a poskytovaných služieb, ktoré odzrkadľujú moderné, alternatívne a inovačné trendy so zreteľom na individualitu jednotlivca a najnovšie poznatky z oblasti psychológie, rozvoja životných a digitálnych zručností pre 21. storočie.

Inklúzia

Cez princíp inklúzie v centre chceme mladým ľuďom dať možnosť získať reálny obraz o odlišnosti v spoločnosti, naučiť sa vnímať odlišnosti, schopnosť riešiť problémy v rôznorodých kolektívoch, naučiť sa byť tolerantný, mať rešpekt pred inými názormi a argumentačný spôsob vyrovnávania sa s tými z nich, ktoré odporujú našim vlastným presvedčeniam.

Dostupnosť služieb, priestoru, možností, informácií

Všetky služby, ponuka priestorov a informácií sú pre mladých ľudí v centrách poskytované bezodplatne.

Dobrovoľnosť

Účasť na programoch, aktivitách a poskytovaných službách v centrách je pre mladých ľudí dobrovoľná.

Rešpekt a prijatie

V centrách sa správame k mladým ľuďom tak, aby to nezraňovalo ich ľudskú dôstojnosť a práva. Rešpektujeme ich odlišnosti a vyzdvihujeme ich individualitu. Prijímame fakt, že ľudia sa navzájom líšia a každý z nás je jedinečný.

Dôvera

Dôvera je pre prácu s mladými ľuďmi základom pre vytvorenie bezpečného vzťahu, v ktorom sa mladý človek môže rozvíjať, spoznávať a prijímať seba samého. V centrách prostredníctvom týchto vzťahov, dávame mladým ľuďom priestor zdieľať aj najosobnejšie témy pri dodržiavaní diskrétnosti.

Nenásilná komunikácia

Pre spoluprácu je nevyhnuté nadviazať spojenie, vzájomne si porozumieť, vcítiť sa do toho druhého, pochopiť jednu i druhú stranu a na základe toho hľadať najlepšie možné riešenie. Základnými piliermi nenásilnej komunikácie je orientácia v sebe, úprimné sebavyjadrenie a empatické počúvanie tzn. pochopiť, čo sa deje v druhom, čo sú skutočné potreby.

Participácia mladých ľudí

Participácia mladých ľudí aktivizuje, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za svoje konanie a správanie. Mladí ľudia v centre majú možnosť spolupodieľať sa na tvorbe a realizácii programov a projektov. Podporujeme ich spoluprácu aj s partnerskými organizáciami.

Proaktivita

Oceňujeme iniciatívu jednotlivca i skupín. Pracujeme efektívne s nadšením a odhodlaním ku zmene. Zreálňujeme očakávania a budujeme rezilienciu voči odmietnutiu či zlyhaniu u mladých ľudí. Dôverujeme v potenciál mladých ľudí rozvíjať svoju osobnosť. Podporujeme progres jednotlivca a proces sebapoznávania.

Zodpovednosť a odbornosť

Súčasťou našej práce je neustále vzdelávanie sa v rôznych oblastiach, tak aby sme šírili overené, kvalitné informácie a služby v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre rozvoj mladých ľudí a ich zdravého úsudku.

Ekologická a ekonomická vyváženosť a odbornosť

Vyhodnocovanie a nastavovanie programov a aktivít centier za účelom minimalizácie vplyvu na životné prostredie a trvalej udržateľnosti za spoluúčasti mladých ľudí.