O projekte

Centrá práce s mládežou vznikli v kraji, kde mnohí tvrdia, že sa nič nedeje. Kde mladí ľudia nemajú dostatok príležitostí na rozvoj a končia ako nezamestnaní. My si to nemyslíme. V každom z nás je potenciál. Každý z nás je jedinečný, no nie všetci sme ho v sebe objavili. Stretávame množstvo mladých ľudí, ktorým možno len chýbal priestor, správny prístup alebo spúšťač ich rozvoja. Preto sme sa rozhodli za podpory Rozvojovej agentúry BBSK a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny založiť Centrá práce s mládežou SPACE.

Naša vízia

Našou víziou je žiť vo svete, v ktorom má každý mladý človek rovnakú šancu využívať svoj potenciál, žiť život podľa vlastných predstáv a stať sa plnohodnotným členom spoločnosti.

Naša misia

Vytvoriť dostupný priestor, kde nájde bezpečie a oporu mladý človek, ktorý sa ocitol v zložitej životnej situácii. Budovať vzťahy, ktoré ho zmocňujú na jeho ceste životom. Ponúknuť komplexné služby rozvoja, podpory a poradenstva. Byť miestom inšpirácie a objavovania svojho potenciálu, kde je každý mladý človek prijatý, vypočutý a rešpektovaný. 

Národný projekt Overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK

Cieľom národného projektu je overiť pilotný model prístupu k práci s mládežou pre podporu zamestnanosti. Centrá práce s mládežou Space budú slúžiť ako nástroj práce s mládežou, starostlivosti o mládež, podpory zamestnanosti mladých a predchádzaniu ich upadnutiu do statusu NEET. Projekt sa zameriava na štyri čiastkové ciele a to:


  • Identifikácia potenciálu práce s mládežou v konkrétnom regióne, potrieb, nástrojov prevencie, možných príčin upadnutia do skupiny NEET a nesúladu medzi požiadavkami zamestnávateľov a ponukou na trhu práce a nástrojov prevencie

  • Vytvorenie centier práce s mládežou Space

  • Overenie tohto pilotného modelu centier práce s mládežou

  • Vypracovanie regionálnej štúdie s odporúčaniami a závermi


Rozvojová agentúra BBSK

Kraj založil Rozvojovú agentúru, aby svojou činnosťou pomohla naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v kraji, a to najmä v najmenej rozvinutých regiónoch. Našou úlohou je koordinovať regionálny rozvoj v jednotlivých okresoch kraja a implementovať rozvojové priority pre Dobrý kraj. Našou víziou je vytvoriť v kraji priestor, kde aktívni ľudia chcú žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas.

Jednou z hlavných priorít Rozvojovej agentúry BBSK je rozvoj školstva a mládeže. Už niekoľko rokov aktívne podporujeme rozvojové aktivity v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania, podpory športu a mládeže. Podporujeme projekty ako Innolabb, Rozbehni sa, Show your talent, Školy za demokraciu a Malá školská reforma.