O projekte

SPACE – jednotné kontaktné miesta pre mladých (JKM) v BBSK vznikli v kraji, kde mnohí tvrdia, že sa nič nedeje. Kde mladí ľudia nemajú dostatok príležitostí na rozvoj a končia ako nezamestnaní. My si to nemyslíme. V každom z nás je potenciál. Každý z nás je jedinečný, no nie všetci sme ho v sebe objavili. Stretávame množstvo mladých ľudí, ktorým možno len chýbal priestor, správny prístup alebo spúšťač ich rozvoja. Preto sme sa rozhodli za podpory Rozvojovej agentúry BBSK a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny založiť SPACE JKM.

Cieľom dopytovo- orientovaného projektu podporiť zvýšenie regionálnej zamestnanosti mladých ľudí vo veku do 30 rokov, v situácii NEET a ohrozených situáciou NEET, a posilnenie ich zručností nevyhnutných pre meniaci sa trh práce cez poskytovanie koordinovaných a individualizovaných služieb na jednom mieste v regióne BBSK. SPACE JKM slúžia ako nástroj práce s mládežou, starostlivosti o mládež, podpory zamestnanosti mladých a predchádzaniu ich upadnutiu do statusu NEET.

Projekt sa zameriava na tri čiastkové ciele a to:
– Zabezpečenie udržateľného a efektívneho fungovania existujúcich JKM pre poskytovanie existujúcich služieb na partnerskom základe, prípadne zriadenie nových JKM
– Zriadenie tímov pracovníkov s mládežou JKM
– Zriadenie alebo spolupráca pri vytvorení alebo fungovaní tzv. mládežníckych workshopov pre získanie pracovných návykov

Naša vízia

Našou víziou je žiť vo svete, v ktorom má každý mladý človek rovnakú šancu využívať svoj potenciál, žiť život podľa vlastných predstáv a stať sa plnohodnotným členom spoločnosti.

Naša misia

Vytvoriť dostupný priestor, kde nájde bezpečie a oporu mladý človek, ktorý sa ocitol v zložitej životnej situácii. Budovať vzťahy, ktoré ho zmocňujú na jeho ceste životom. Ponúknuť komplexné služby rozvoja, podpory a poradenstva. Byť miestom inšpirácie a objavovania svojho potenciálu, kde je každý mladý človek prijatý, vypočutý a rešpektovaný. 

Rozvojová agentúra BBSK

Kraj založil Rozvojovú agentúru, aby svojou činnosťou pomohla naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v kraji, a to najmä v najmenej rozvinutých regiónoch. Našou úlohou je koordinovať regionálny rozvoj v jednotlivých okresoch kraja a implementovať rozvojové priority pre Dobrý kraj. Našou víziou je vytvoriť v kraji priestor, kde aktívni ľudia chcú žiť, zakladať si rodiny, pracovať a plnohodnotne tráviť čas.

Jednou z hlavných priorít Rozvojovej agentúry BBSK je rozvoj školstva a mládeže. Už niekoľko rokov aktívne podporujeme rozvojové aktivity v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania, podpory športu a mládeže. Podporujeme projekty ako Innolabb, Rozbehni sa, Show your talent, Školy za demokraciu a Malá školská reforma.